0

Cholesterol medicijnen spierpijn

In de vs wil men een grote groep gezonde personen preventief Crestor voorschrijven! Men wil in de vs de richtlijn oprekken en ook aan mensen zonder verhoogd cholesterol Crestor voorschrijven. Nu gebruiken in de vs 40 miljoen mensen statines. Als men de richtlijn oprekt, dan komen daar nog eens 6,5 miljoen potentiële afnemers bij. Een kwestie van biljartkeu belangenverstrengeling: meer info in het artikel in de new York times van : Risks seen in Cholesterol Drug Use in healthy people te vinden op het blog van de belgische arts Dirk van Duppen update. Uitleg schade statines; kanker, geheugenverlies, spierpijn, hartfalen zie de alinea: meer info over bijwerkingen Kritische wetenschappers, de groep thincs een deel van de kritische wetenschappers heeft zich verenigd in de groep thincs (The International Network of Cholesterol skeptics). . Momenteel zijn er ruim 80 wetenschappers bij aangesloten, afkomstig uit diverse landen. Org meer kritiek anderen die al jaren kritiek uiten op het gebruik van cholesterolverlagers, zijn de epidemioloog Luc Bonneux (hij gebruikt het woord cholesterolmaffia ) en de wetenschapsjournalist Hans van maanen. (Naast cholesterolmythe en -maffia, wordt ook het woord cholesterolleugen veel gebruikt door de critici.) hoe zit het nu precies met dat cholesterol? Eén van de bekendste leden van de groep thincs is de Zweed Uffe ravnskov. Hier een overzicht van wat hij zegt, met steeds een link naar het uitgebreide verhaal en onderbouwing met wetenschappelijk onderzoek:.

Atorvastatine medicijn ervaringen en bijwerkingen

Maar na maanden gerechten of jaren kan onder meer krachtverlies in de spieren optreden als ook stemmingswisselingen, depressie, geheugenverlies, enz. Meer bijwerkingen die werden genoemd: leverschade, nierschade, dementie, spierafbraak, suikerziekte, vermoeidheid, maagdarmklachten, impotentie, doof gevoel in de vingers, spierzwakte. Nieuw onderzoek: bijwerking suikerziekte bij 1 op 2 publiceerde The lancet een studie waarvan de conclusie was dat 1 op de 255 personen suikerziekte krijgt als bijwerking na 4 jaar statinegebruik. Het volledige persbericht met een link naar het onderzoek in The lancet: klik hier In het nieuws maart 2012: bijsluiter wordt aangepast de europese instantie die daar over gaat, de ema, zegt: Statines kunnen de bloedglucoseconcentratie verhogen en leiden tot verhoging van het niveau van. Patiënten die veel risico lopen, zijn diegenen met een nuchtere glucosewaarde tussen 5,6 en 6,9 mmol/l, een bmi 30 kg/m, verhoogde triglycerides en/of hypertensie. Dezen moeten regelmatig worden gecontroleerd Bron: MedNet, artikel: waarschuwing diabetesrisico in label statines Wat precies de bedoeling is van deze controle, vermeldt dit artikel niet. Of alleen vaststellen of je wel of niet diabetes hebt? Vragen die in het artikel niet worden beantwoord. Nieuw onderzoek: verhoogd risico op staar, leverfunctiestoornissen en nierfalen Britse onderzoekers hebben de gegevens van ruim 2 miljoen mensen onderzocht, en ontdekten het verhoogde risico door statinegebruikers op deze aandoeningen. Het geldt voor alle soorten statines. Fluvastatine bleek het hoogste risico op leverdisfunctie te geven. Onderzoek: bmj 2010;340:c2197 Bron: Pharmaceutisch weekblad, update.

cholesterol medicijnen spierpijn

Info over dit onderzoek, over Danny hillis, enz., op de pagina homeopathie en wetenschap de opmerkingen van Hillis over cholesterol staan in een artikel over hem op de site The Third Culture: Cancering - listening in on the body's proteomic conversation Video (TedTalks) van Danny. Daniel Hillis) op m: Understanding cancer through proteomics je kunt onder de video de nederlands ondertiteling aan/uit klikken Er staan ook video's bij het artikel op The Third Culture, maar naar mijn mening zijn de video's op m beter (vlotter en prettiger om naar. Er wordt al jaren door diverse wetenschappers gewaarschuwd voor het gevaar van het gebruik van statines (cholesterolverlagende medicijnen) en voor de onzin van het gevaar van een verhoogd cholesterolgehalte. Ook tros Radar heeft hier twee keer een uitzending aan gewijd,. Via de website van de Tros kun je deze programma's nog bekijken. Een meewerkend arts zei na de uitzending het volgende (Telegraaf 13-03-07) : Bijwerkingen in de bijsluiter worden omschreven als mild, van tijdelijke aard, en van een geringe frequentie. De bijwerkingen van statines beginnen sluipend en vaak met geringe pijnen van skeletspieren; klachten die het vermelden bij controle nauwelijks waard zijn.

Cholesterol, simvastatine 20 mg - medisch Forum

Cholesterol en cholesterolwaarden: weet wat je meet!

Meer: zie de onderkant alinea's over het ontstaan van de homeopathie en syndroomverschuiving op de pagina homeopathie en wetenschap Homeopathie bij hart- en vaatziekten, zie de alinea over alternatieven: klik hier Update kankeronderzoeker: de reguliere geneeskunde moet naar het totale systeem kijken, niet naar slechts. Eén van de belangrijkste kankeronderzoekers van dit moment, danny hillis, zegt dat we in de reguliere geneeskunde op het verkeerde spoor zitten. En dat komt door het volgende: de ontdekking van antibiotica was een succes voor de medische wetenschap. Maar daardoor tevens een ramp. Want daardoor zijn we alle ziekten gaan beschouwen alsof het infectieziekten zijn. Maar de meeste ziekten zijn ziekten van het hele systeem. Als we slechts naar én onderdeel kijken, bijvoorbeeld alleen naar het cholesterol en we geven cholesterolverlagers, dan verstoren we elders in het systeem iets en krijgen we er dus andere ziekten voor in de plaats. Dat noemt men dan bijwerkingen, maar het is eigenlijk een verstoring in het systeem (zie de vorige alinea's over syndroomverschuiving). Hij verwijst hierbij naar de oude en alternatieve geneeswijzen, die zich richten op het herstellen van de balans. Daar moeten we naar toe, zegt hij. Hij is bezig met erg belangrijk onderzoek om dit in de reguliere geneeswijze in te voeren. Een revolutie, en een belangrijke steun voor het gezichtspunt van de alternatieve geneeskunde.

Hij noemt in dat artikel vele voorbeelden van verschuiving en onderdrukking. Spontaan of door een medische behandeling. Aan het eind van het artikel houdt hij een kritische beschouwing. Hij zegt daar, ik vat samen: veel van onze bemoeiingen zijn slechts een verschuiving of onderdrukking van een syndroom. In hoeverre hebben wij een patiënt geholpen wanneer wij hem van de ene specialist naar de andere onder behandeling hebben gebracht? In zo'n geval is de toegepaste behandeling onvoldoende geweest. Een werkelijk radicale, totale, omvattende, therapie zou tot algehele gezondheid moeten leiden. Homeopathie is zo'n totale, omvattende, geneeswijze. Homeopathie is gebaseerd op het verschijnsel syndroomverschuiving. Homeopathie is regulerend, niet onderdrukkend.

cholesterol medicijnen spierpijn

Hoe komt het dat je een klacht kwijt raakt, maar er vaak een andere voor terugkrijgt? Dit heeft te maken met het reductionisme, waar de reguliere geneeskunde op gebaseerd is: men kijkt naar de afzonderlijke onderdelen, in plaats van naar het geheel. Dit geeft problemen in de vorm van onderdrukking en probleemverschuiving (zie de artikelen van internist prof. Groen en van kankeronderzoeker Danny hillis in de volgende alinea's). Dat zijn de zogenaamde bijwerkingen. Een goede geneeswijze is gebaseerd op systeemdenken, een behandeling moet regulerend ( normaliserend ) zijn. Een deelsysteem of het hele menselijke systeem (lichaam) moet in balans worden gebracht. Dat is pas echt genezen. Meer: zie de pagina over homeopathie en wetenschap Professor Groen over probleemverschuiving in de reguliere geneeskunde syndroomverschuiving werd al waargenomen en beschreven door de grondlegger van de geneeskunde, hippocrates, en later door Paracelsus. Een recentere publicatie is die van prof. Groen, specialist interne geneeskunde (internist). In 1958 schreef hij (samen met anderen) het artikel Syndroomverschuiving en -onderdrukking.

Oorzaak spierpijn door statines gevonden gezondheidsnet

En met geld, goederen en vertier om te kopen. Bij specialisten ligt dat percentage aanmerkelijk hoger. Zo is geen cardioloog nog onafhankelijk; stuk voor stuk lopen ze aan de afrijden leiband van de medicijnverkopers. Bron: Artikel Telegraaf, titel: ziek van Medicijn-maffia (niet meer op de site van de telegraaf, maar wel via google nog te vinden op een aantal sites). Meer over Crestor en vd Linde: Cholesterolverlager Crestor onder vuur (Reformatorisch Dagblad in 2006 en op zijn hier kamervragen over gesteld. Die zijn nog op te zoeken via de site van de rijksoverheid: documenten-en-publicaties vragen-en-antwoorden zoekwoord crestor, mijn opvatting over het reguliere circuit. Als ik niet in de gelegenheid ben een homeopatische arts te bezoeken, heb ik geen enkel probleem met een bezoek aan een reguliere arts. Ze zijn in Nederland goed opgeleid en kundig. Ik vertrouw op de diagnose die ze stellen, maar ik ga niet klakkeloos af op de behandeling en de medicatie die ze voorstellen. Ik ga zelf op zoek, vroeger in de bibliotheek, nu op internet, en ik volg mijn eigen weg. Populair gezegd denk ik over reguliere medicijnen als volgt: je raakt er misschien een klacht door kwijt, maar je krijgt er een andere voor terug. Zoek informatie, maak een afweging, maar slik niet klakkeloos. cholesterol medicijnen spierpijn

Van Crestor is al een aantal jaren bekend dat dit middel heel gevaarlijk is, deze bijwerking komt op grote schaal voor (en het middel is niet bewezen effectief, oftewel: waarschijnlijk helpt het niet). Toch blijven artsen het maar voorschrijven. De reguliere arts. Van der Linde uit Capelle. IJssel waarschuwt al een aantal jaren voor dit middel, en er zijn in de loop der tijd meer artsen gekomen die zich bij hem hebben aangesloten. Onderzoek in 2010 toont aan dat statines bij plm. 1 op de 250 mensen suikerziekte veroorzaken, zie tekst cholesterolmythe verderop op deze pagina. Kritiek reguliere arts Van der Linde. Van der Linde legt ook uit hoe het komt dat zulke misstanden maar blijven voorkomen: Van de 9000 huisartsen in Nederland zijn er pakweg 2250 die met álles meedoen wat de farmaceutische industrie dicteert. Bijna én baby op de vier is dus gemakkelijk te beïnvloeden.

En wat is het effect?

Hij vertelt over het cholesterolverlagende medicijn. Crestor, dat hij kreeg voorgeschreven vanwege zijn hartproblemen. Na korte tijd bleek hij te lijden aan diabetes eten type-ii, suikerziekte: "Komt dus waarschijnlijk door dat Crestor. En het gaat niet meer over, ik heb dat nu gewoon. Tja, zeiden ze, vervelend, meneer Marijnissen, maar er is verder wel mee te leven hoor. In wat voor raar land leven we eigenlijk? (zie in én van de volgende alinea's het artikel van Prof. Groen over syndroomverschuiving in de reguliere geneeskunde: verschuiving van de ene klacht naar de andere. Zie ook de alinea over kankeronderzoeker Danny hillis, die op dezelfde lijn zit.). Nadelen Crestor waren al jaren bekend. Wat blijkt als je even op internet zoekt?

cholesterol medicijnen spierpijn

Prednison) kreeg voorgeschreven en dat zijn dat middel een heel nare bijwerking had: je bijnieren werden er door uitgeschakeld, en dat was onomkeerbaar. Ik ben direct gestopt met mijn medicijnen. En ik heb daarna nooit weer klakkeloos een medicijn geslikt. Bij iedere aandoening van mezelf of van mensen in mijn omgeving, heb ik zelf informatie gezocht. In de grote bibliotheken in de nederlandse steden lagen altijd grote (reguliere) zijn naslagwerken over ziektes en medicijnen. En in heel veel gevallen kwam ik terug met de mededeling: je kunt dat medicijn beter niet nemen, om die en die reden. Die reden kon zijn dat er heel gevaarlijke kanten aan dat medicijn zaten, of dat het niet effectief was, of beide. Meer over Corticosteroïden, de merknamen, en de andere bijwerkingen: zie. Meer over de nare gevolgen van niet goed functionerende bijnieren: zie. Wikipedia bijnier daardoor zou mij niet overkomen zijn wat (ex-politicus) Jan Marijnissen is overkomen: Jan Marijnissen (oud-politicus) en de bijwerking suikerziekte (Uit het artikel 'ik ben eigenlijk tien jaar te oud'. Nrc boze blik in de ogen.

Welke cholesterol medicijnen zijn er?

Eigen ervaringen: waarom kritisch. Het verhaal van Jan Marijnissen: zijn boosheid over de bijwerking suikerziekte door het medicijn Crestor. Kritisch artikel van prof. Groen over het verschuiven van de ene aandoening naar de andere. Kankeronderzoeker Danny hillis zit op dezelfde lijn: niet alleen giftig naar én onderdeel kijken, maar naar het hele systeem. Neusallergie als tiener, toen ik een tiener was, kreeg ik last van een neusallergie. Van mijn (reguliere) huisarts kreeg ik een middel voorgeschreven dat ik een aantal malen per dag moest innemen. Ik werd er suf van, en heb daarom de dagelijkse dosis iets verlaagd. Les van een arts, op mijn 16e volgde ik een opleiding waarbij we 1 uur per week anatomie-les hadden van een (reguliere) arts. Zij vertelde ons daarnaast allerlei andere medische wetenswaardigheden. Zo vertelde ze ook dat je voor allergische klachten Corticosteroïden (bijv.

Cholesterol medicijnen spierpijn
Rated 4/5 based on 702 reviews
SHARE

cholesterol medicijnen spierpijn Apesipy, Thu, May, 17, 2018

Hoe denkt u over uw medicijnen? Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Gelijkend als spierpijn na gebruik van 2 vervangers.

cholesterol medicijnen spierpijn Jinowyvo, Thu, May, 17, 2018

Anti-cholesterol is a naturally occurring antibody to cholesterol produced by mammals. This antibody serves a housekeeping or protective role for the host animal, helping to protect the animal from harmful forms of cholesterol such as ldl and vldl.

cholesterol medicijnen spierpijn Ufeba, Thu, May, 17, 2018

Generic Zetia is used for treating high blood cholesterol along with a low-fat, low-cholesterol diet. It may be used alone or with other medicines. It is also used to treat high blood sitosterol and campesterol along with diet therapy.

cholesterol medicijnen spierpijn Naketo, Thu, May, 17, 2018

A-z keywords, we have many a-z keywords for this term. Cholestérol ldl cholestérol total cholestérol hdl bon ou mauvais cholestérol total supérieur a 2 cholestérol hdl bas cholestérol hdl direct cholestérol remède cholestérol hdl ldl, keyword Suggestions cholesterol medicijnen zonder bijwerking cholesterol medicijnen zonder statines cholesterol medicijnen atorvastatine cholesterol medicijnen homeopatisch cholesterol medicijnen crestor cholesterol. These are the linked keywords we found. Did you know that as your bad (LDL) cholesterol levels rise, so does your risk of heart disease? Even if youve made changes to your diet and lifestyle, and tried taking the highest tolerated dose of statin, if your bad cholesterol is still high—youre at risk.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: